1. Kontaktinformācija
 2. Noteikumi un to piemērošanas kārtība
 3. Lietotie termini
 4. Vispārīgā informācija
 5. Pieeja Portālam
 6. Sūtījums.lv tiesības un pienākumi
 7. Lietotāja tiesības un pienākumi
 8. Partneru apkalpošanas noteiktumi
 9. Sūtījumu piegādes kavēšanās un citi apgrūtinoši apstākļi
 10. Atbildība
 11. Sūtījumu nodošana pārvadāšanai
 12. Sūtījumu nodošana saņēmējam
 13. Aizliegtie/Neatļautie sūtījumi
 14. Norēķinu kārtība
 15. Privātuma politika
 16. Noteikumu spēkā esamība
 17. Atteikuma tiesības
 18. Pretenziju forma
 19. Vispārēja informācija
 20. Kāda veida pakalpojumus piedāvā Sūtījums.lv?
  1. Sūtījumu iedalījumi
  2. Kāpēc rēķinā norādītais svars ir lielāks nekā realitātē?
  3. Kā izrēķināt sūtījuma apjomsvaru?
  4. Vai iespējams pasūtīt sūtījumus no ārzemēm?
  5. Kāpēc Mans sūtījums nav piegādāts plānotajās brīvdienās?
  6. Vai piedāvājat sūtījumu atbilstoši iepakot?
  7. Bīstamā krava, pārvadājumu aizliegumi un ierobežojumi
 21. Vai nepieciešama reģistrācija, lai nosūtītu vienu sūtījumu?
 22. Kāpēc nepieciešams norādīt sensitīvus personīgos datus?

 1. Kontaktinformācija
 2. e-pasts: info@sutijums.lv
  tālr.: +371 25351111
  tālr.: +371 25332223

 3. Noteikumi un to piemērošanas kārtība
  1. Šie noteikumi nosaka SIA Sūtījums.lv (turpmāk tekstā - Sūtījums.lv vai Izpildītājs) pakalpojumu sniegšanas kārtību, prasības sūtījuma sagatavošanai un pakalpojuma pasūtīšanai, kā arī sniedzamo pakalpojumu ierobežojumus, pārvadājot sūtījumus kā Latvijā, tā arī starptautiskajos maršrutos.
  2. Šie Noteikumi kalpo kā Līgums starp Klientu un Sūtījums.lv.
  3. Sūtītāju pienākums ir iepazīties ar šiem noteikumiem un ievērot tajos noteiktās prasības.
  4. Šie Noteikumi tiek piemēroti katrai sūtījumu pārvadāšanai, izmantojot Sūtījums.lv pakalpojumus.
  5. Šos Noteikumus piemēro un nemaina, izņemot gadījumus, kad Klients un Sūtījums.lv pārstāvis, kuram ir speciāli izdota pilnvara norādīto darbību veikšanai, noslēdz šajā sakarā atsevišķu vienošanos vai veic grozījumus esošajos noteikumos.

 4. Lietotie termini
 5. Skaidrojumi turpmāk tekstā pielietotajiem vārdiem, nosacījumiem:

  1. Portāls/Mājas lapa www.sutijums.lv.
  2. Paka /Sūtījums - individuāli iepakots sūtījums, kuram ir pievienots Sūtījums.lv Partnera sūtījuma marķējums.
  3. Piegāde/Krava - viena vai vairākas pakas nosūtītas ar Sūtījums.lv starpniecību.
  4. Klients/Sūtītājs -puse, kura izmanto Sūtījums.lv pakalpojumus, lai nosūtītu/saņemtu sūtījumus/piegādi un ir atbildīga par visām izmaksām, kuras saistītas ar piegādi.
  5. Saņēmējs/Adresāts - persona, kura saņem sūtījumu/piegādi, kura nosūtīta izmantojot Sūtījums.lv pakalpojumus.
  6. Pārvadātājs/Trešā persona/Partneris - Sūtījums.lv sadarbības partneri, UPS, TNT, DPD, FEDEX, Schenker, Cargobus un citi.
  7. Puses - Sūtījums.lv, Klients un Pārvadātājs.
  8. Paņemšanas adrese/Iekraušanas adrese - adrese, kurā Sūtījums.lv Partneriem sūtījums/piegāde ir jāpaņem.
  9. Piegādes adrese/Izkraušanas adrese - adrese, kurā Sūtījums.lv Partnerim sūtījums/piegāde ir jāpiegādā.
  10. Sūtījuma nodošanas vieta - kurjera noteikta droša vieta sūtījuma/piegādes atstāšanai bez saņēmēja paraksta. Šis punkts ir attiecināms tikai uz atsevišķiem pakalpojumiem.
  11. Sūtījuma manifests/Uzlīme/ Marķējums/Pavadzīme,gaisa kravas pavadzīme/Faktūrrēķins - dokumenti, kuri ir pielīmēti uz sūtījuma vai tiek doti kopā ar sūtījumu.
  12. Darba diena - no pirmdienas līdz piektdienas 9:00-19:00 izņemot atteicīgās valsts noteiktās svētku dienas.
  13. Kompensācija - tranzīta kompensācija, kura tiek nodrošināta sūtījuma nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā. Šī kompensācija nav attiecināma uz sūtījumiem, kuri uzskatāmi par Aizliegtiem/Neatļautiem (aprakstu skatīt sadaļā Aizliegtie/Neatļautie sūtījumi ).
  14. Izmaksas - visi izdevumi, kuri jāapmaksā klientam, ieskaitot pašu piegādi un papildus izmaksas, tādas kā glabāšanas izmaksas, PVN, citi nodokļi, soda procenti, naudas sodi, administratīvās izmaksas, muitas nodokļi, nodevas, apdrošināšanas prēmijas un visas citas apmaksas summas , kuras iekasējamas no Sūtījums.lv Lietotājiem saistībā ar veikto Piegādi (piegādēm) un citām ar to saistītām darbībām.
  15. Līgums - vienošanās starp Klientu un Sūtījums.lv par pakalpojumu sniegšanu.
  16. Lietotājs - jebkura persona (juridiska vai fiziska), kura atbilstoši šiem noteikumiem lieto Portālu.

 6. Vispārīgā informācija
  1. Portāla www.sutijums.lv pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sūtījums.lv.
  2. Portāla mērķis ir nodrošināt Latvijas un ārvalstu iedzīvotājiem un uzņēmumiem iespēju pieteikt kurjeru pakalpojumus attālinātā, vienkāršotā veidā.
  3. Šie noteikumi nosaka Portāla un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem Lietotājiem. Sūtījums.lv ir tiesības jebkurā laikā grozīt lietošanas noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Portālā.
  4. Jebkura personīgā informācija, kuru Lietotājs brīvprātīgi nodod Portālam, tiek apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumiem.
  5. Portālā netiek izmantoti Lietotāja personas dati, neskaitot to informāciju, kuru Lietotājs brīvprātīgi ir sniedzis reģistrējoties par Lietotāju vai izmantojot kādu no Portālā pieejamajiem e-pakalpojumiem. Jebkura informācija, kuru Lietotājs sniedz vai saņem šādā veidā, nebūs pieejama trešajām personām.

 7. Pieeja Portālam
  1. Portāls ir pieejams visiem interneta lietotājiem.
  2. Sūtījums.lv nodrošina Portāla pieejamību 24 stundas diennaktī
  3. Sūtījums.lv nenes atbildību, ja Portāls nav pieejams nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
  4. Piekļuve Portālam, bez brīdinājuma, var tikt pārtraukta sistēmas bojājuma gadījumā, uzlabošanas (atjauninājumu) gadījumā, kā arī jebkuru citu neparedzamu apstākļu iespaidā.

 8. Sūtījums.lv tiesības un pienākumi
  1. Sūtījums.lv nodrošina Paku/Sūtījumu Piegādes, pēc Lietotāja izvēles, izmantojot sadarbības Partnera pakalpojumus.
  2. Sūtījums.lv pati nenodrošina piegādes saņēmējam, piegādes tiek nodrošinātas, izmantojot  sadarbības Partnera pakalpojumus.
  3. Sūtījums.lv patur tiesības bez brīdinājuma ieviest un mainīt noteiktos un apstiprinātos izcenojumus, atlaides vai pakalpojumus, kuri ir publicēti Portālā.
  4. Katrai Piegādei, atkarībā no izvēlētā Partnera pakalpojuma, tiek nodrošināti 1-3 piegādes mēģinājumi. Ja Piegādi nav iespējams piegādāt Piegādes adresē un Piegāde ir jāatgriež Sūtītājam, Sūtītājs ir atbildīgs par visiem atgrieztās Piegādes izdevumiem. Sūtījums.lv nosūta Sūtītājam rēķinu par atgriezto piegādi un līdz pilnīgai saistību izpildei ir tiesīga aizturēt Piegādi.
  5. Sūtījums.lv nenes atbildību, ja Sūtītājs ir nodevis Pārvadātajam nepareizu Sūtījumu, norādījis nepareizu Piegādes adresi vai arī nepareizi marķējis sūtījumu. Visus izdevumus, kuri radušies šo apstākļu rezultātā, sedz un apmaksā Sūtītājs. Sūtītājam nav tiesību uz Kompensāciju gadījumos, ja sūtījums ir nepareizi noformēts vai arī nodots pārvadāšanai citam kurjeram.
  6. Piegādes tiek nodrošinātas , ja ir norādīta precīza Paņemšanas un Piegādes adrese ar precīziem pasta kodiem. Ja Piegāde nav notikusi vai tā ir jāatgriež Sūtītājam neprecīzi norādītas adreses dēļ, Sūtītājam nav tiesību pieprasīt kompensāciju un Sūtītājam ir jāsedz visi tā rezultātā radušies izdevumi.
  7. Sūtījums.lv un tās Partneriem ir tiesības atteikties pieņemt Piegādi, ja kāda no Pakām vai visa Piegāde kopumā nav iepakota, nav atbilstoši iepakota, nav marķēta ,pārsniedz kādu no noteiktajiem izmēriem vai arī svars pārsniedz pasūtījumā norādīto vai maksimāli pieļaujamo svaru.
  8. Klientam ar jautājumiem, ieteikumiem un pretenzijām ir jāvēršas pie Sūtījums.lv klientu servisa. Ja Klients ir sazinājies ar Partneri ,neizmantojot Sūtījums.lv klientu servisu, Sūtījums.lv nenes atbildību par laicīgu un pareizu jautājuma risinājumu, kā arī pretenzijas šādā gadījumā netiek izskatītas.
  9. Sūtījums.lv piedāvātie pakalpojumi tiek nodrošināti no Sūtījuma saņemšanas vietas līdz tās piegādes vietai, jeb “no durvīm līdz durvīm”, atsevišķiem pakalpojumiem piegāde var nebūt “no durvīm līdz durvīm”. Sūtījums.lv par šādiem pakalpojumiem informē Portālā, pirms pasūtījuma noformēšanas.
  10. Sūtījums.lv visiem piedāvātajiem pakalpojumiem nenodrošina piegādes atskaiti pret parakstu un sūtījumu izsekošanas iespēju. Sūtītājam pienākums ir pārbaudīt www.sutijums.lv informāciju par piegādes pakalpojumu vai ir pieejama piegādes atskaite un vai pastāv iespēja izsekot sūtījumam.
  11. Dažādās vietās Amerikā un Austrālijā Partneriem ir tiesības atstāt Piegādi drošā vietā pie durvīm, bez saņēmēja paraksta. Par šādām piegādēm pretenzijas netiek pieņemtas.
  12. Sūtījums.lv pieprasa norādīt Saņēmēja telefona numuru, lai Partneris varētu sazināties ar saņēmēju, lai precizētu adresi vai piegādes laiku. Sūtot sūtījumus ārpus Latvijas teritorijas, obligāti jānorāda Saņēmēja valsts telefona numurs. Sūtījums.lv neuzņemas atbildību, ja saņēmēju nebūs iespējams sazvanīt un sūtījums šo apstākļu dēļ netiks piegādāts.
  13. Maksājumi par pakalpojumiem tiek pieņemti Portāla automātiskajā apmaksas sistēmā pēc pakalpojuma izvēles un pasūtījuma noformēšanas. Visas cenas portālā norādītas EIRO (EUR). Sūtījums.lv patur tiesības atteikt pasūtījumu , ja tas rada aizdomas par nelikumīgām darbībām.
  14. Pasūtījuma apstiprinājums vai pasūtījuma atcelšana tiks nosūtīti uz norādīto e-pasta adresi. Ja e-pasts netiek saņemts, lūdzam sazināties ar mūsu klientu servisu, kontaktinformāciju meklējot sadāļā „Kontakti”.
  15. Sūtījuma izpildes gaitai var sekot, izmantojot Portālu www.sutijums.lv. Klienta pienākums ir sekot līdzi sava pasūtījuma izpildes gaitai. Sūtījumam piešķirtais numurs ir aktīvs 12 nedēļas, pēc šī perioda sūtījuma numurs var tikt piešķirts atkārtoti nākamajam klientam.
  16. Piegādes atskaites kopiju ir iespējams iegūt par atsevišķu samaksu, kura var būt no 2-15 EUR, atkarībā pēc izvēlētā Partnera pakalpojuma.
  17. Sūtījums.lv neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona pieslēdzas un/vai lieto Portālu, izmantojot Lietotājam pieejamos personīgos autentifikācijas datus.

 9. Lietotāja tiesības un pienākumi
 10. Lietotājam jāuzņemas un jāgarantē:

  1. Visiem sūtījumiem jābūt iepakotiem drošā iepakojumā, sūtījuma saturs nedrīkst kustēties vai nebūt iepakots drošai pārvadāšanai. Sūtījums nedrīkst radīt bojājumus apkārtējai videi vai citiem sūtījumiem. Jebkurš sūtījums, kurš nav atbilstoši iepakots var tikt atteikts pārvadāšanai vai bez Piegādes var tikt atgriezts Sūtītājam. Nepieciešamības gadījumā atsevišķa maksa par atbilstošu sūtījuma iepakošanu var tikt piestādīta Sūtītājam. Sūtījums.lv nenes atbildību par neatbilstoši iepakotiem sūtījumiem, kā arī pretenzijas šādā gadījumā netiek izskatītas.
  2. Ja uz vienu adresi tiek sūtīti vairāki sūtījumi, Sūtītājam ir atsevišķi jānorāda katra sūtījuma svars un izmēri, lai saņemtu atbilstošu pakalpojumu un tiktu aprēķināta precīza piegādes cena. Ir aizliegts norādīt kopējo svaru uz vienu adresi, ja tiek sūtītās vairāk kā viena paka. Sūtītājs nes pilnu atbildību un sedz visus izdevumus, kuri rodas nepareizi norādītu datu rezultātā.
  3. Visiem sūtījumiem jābūt atbilstoši marķētiem. Uz katra sūtījuma jābūt sūtījuma marķējumam, kurš satur saņēmēja datus, kā arī visas brīdinājuma zīmes, ja tādas nepieciešamas. Marķējumam jābūt viegli salasāmam, piestiprinātam redzamā vietā. Ja viens vai vairāki sūtījumi nav atbilstoši marķēti Sūtījums.lv un tās Partneriem ir tiesības atteikties pieņemt pasūtījumu. Sūtījums.lv nenes atbildību un neizskata pretenzijas, ja kāds no sūtījumiem nav ticis atbilstoši marķēts.
  4. Pakalpojumi, kuriem ir atzīme, ka vajadzīgs printeris, ir jāmarķē ar e-pastā saņemto sūtījuma Marķējumu. Ikviens sūtījums ,kurš tiek nosūtīts bez noteiktā Marķējuma var tikt aplikts ar papildus maksu no Sūtījums.lv puses, vat tikt liegta iespēja sekot papaklpojuma izpildes gaitai, kā arī sūtījuma Marķējuma trūkuma dēļ piegāde var kavēties. Par sūtījumiem bez atbilstoša noteiktā marķējuma Sūtījums.lv nenes atbildību, kā arī pretenzijas netiek izskatītas.
  5. Starptautisko sūtījumu nosūtīšanai (ārpus Eiropas Savienības) var būt nepieciešami papildus dokumenti un informācija. Sūtījums.lv nodrošina ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem un informāciju, savukārt Klienta pienākums ir nodrošināt Sūtījums.lv ar visu nepieciešamo informāciju pirms un pēc pasūtījuma izveides. Sūtījums.lv neuzņemas atbildību un neizskata pretenzijas par sūtījumiem, kurus nebūs iespējams piegādāt nepietiekamas informācijas vai nepietiekamas dokumentācijas dēļ. Lietotājs apņemas segt visus papildus izdevumus, kuri radīsies šo apstākļu dēļ.
  6. Sūtītājam, veicot pasūtījumu, jānorāda precīzi un saprotami dati, precīzs svars un izmēri, pareizs sūtītāja un saņēmēja vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese, pasta kods, e-pasta adrese, vietējais tālruņa numurs, sūtījuma satura apraksts. Neprecīzu datu gadījumā Partnerim ir tiesības atteikties pieņemt vai piegādāt sūtījumu. Pieņemot nekorekti noformētu sūtījumu Sūtījums.lv ir tiesības pieprasīt no Sūtītāja papildus maksu par datu korekciju, kā arī Sūtījums.lv nenes atbildību, ja sūtījuma piegāde tiek kavēta neprecīzu datu dēļ.
  7. Saņēmējs un Sūtītājs piekrīt , ka sūtījumi var tikt transportēti pa sauszemi, jūru vai pa gaisu, pieprasot visu nepieciešamo dokumentāciju sūtījumu nosūtīšanai.
  8. Klients pilnībā uzņemas atbildību par visām izmaksām, kuras var rasties sūtītāja vai saņēmēja vainas dēļ.

 11. Partneru apkalpošanas noteiktumi
 12. Norādīto partneru apkalpošanas noteikumi ir attiecināmi uz visām piegādēm: UPS, TNT, DPD, FEDEX, Cargobus, Schenker Izvēloties kādu no norādītajiem Partneru pakalpojumiem Sūtītājs piekrīt ņemt par pamatu un izpildīt augstāk norādīto partneru apkalpošanas noteikumus.

 13. Sūtījumu piegādes kavēšanās un citi apgrūtinoši apstākļi
 14. Neviena no Pusēm neizvirzīs pret otru nekādas pretenzijas par nespēju izpildīt jebkuru no šī Līguma nosacījumiem, ja un tik ilgi, kamēr Līguma izpilde būs neiespējama sabiedriskās kārtības traucējumu, dabas katastrofu, pilsoņu karu, nemieru, streiku, kara darbības vai citu Pusēm nekontrolējamu notikumu dēļ vai arī tiks aizkavēti vai aizliegti ar jebkādiem likumiem vai ar likumu noteiktiem aktiem vai nolikumiem;

 15. Atbildība
  1. Klientam ir zināms, ka pretenzija par nepienācīgu pakalpojumu kvalitāti ir obligāts Partnera atbildības nosacījums un tā ir jāiesniedz, stingri ievērojot termiņus, kas ir norādīti šajos noteikumos.
  2. Sūtījums.lv, tās darbinieki, Partneri un aģenti nenes atbildību par pazaudētiem un bojātiem sūtījumiem, ja 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Piegādes nav saņemta rakstiska pretenzija no Klienta puses. Pretenzija jāiesniedz ar visiem papildus dokumentiem, noteiktajā termiņā. Dokumenti, kuri tiek iesniegti pēc noteiktā termiņa netiek pieņemti.
  3. Pretenzijas forma un ar to saistītie dokumenti pieejami, www.sutijums.lv sadaļā „Noteikumi”, "Kā iesniegt pretenziju?".
  4. Ja sūtījums nav piegādāts noteiktajā laikā un ir uzskatāms par pazudušu, sūtītājam ir jāiesniedz pretenzija 5 (piecu) kalendāro dienu laikā.
  5. Klients saprot un piekrīt, ka norādītajā termiņā neiesniedzot pretenziju, viņš zaudē tiesības uz zaudējumu atlīdzību.
  6. Visos citos gadījumos Partnera atbildība ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja Klients nekavējoties un nekādā gadījumā ne vēlāk, nekā nosaka attiecīgo pārvadājumu regulējošie tiesību akti, iesniedz pretenziju Sūtījums.lv.
  7. Dokumenti, kas nepieciešami pretenzijas iesniegšanai:
   • Pretenzijas forma (ar visiem pieprasītajiem dokumentiem), kura pieejama Sūtījums.lv majas lapā.
   • Jebkurus citus papildus dokumentus, ja tādi ir un ja tie var palīdzēt izvērtēt pretenziju.
   • Klientam ir tiesības iesniegt arī neatkarīgas zaudējumu novērtēšanas aģentūras aktu.
  8. Visi šo Noteikumu 7. punktā norādītie dokumenti ir jāiesniedz elektroniski.
  9. Ja tiek pārsniegts norādītais piegādes termiņš, atlīdzināmo zaudējumu lielums nevar pārsniegt Pārvadātāja kā ekspeditora atlīdzības daļu, kura tiek ņemta par pārvadāšanu.
  10. Piegāde tiek uzskatīta par kavētu, ja paka neierodas galamērķī 72 stundu laikā starptautisku sūtījumu gadījumā, un 24 stundu laikā vietējām piegādēm pēc sūtījuma noformēšanas laikā paredzētā laika.
  11. Paka tiek uzskatīta par pazaudētu, ja tās piegādes termiņš galamērķī tiek kavēts par 30(trīsdesmit) kalendārajām dienām starptautiskiem sūtījumiem un 4(četrām) darba dienām vietējiem sūtījumiem.
  12. Sūtījums.lv un tās Partneru atbildība par sūtījuma satura pazaudēšanu nevar pārsniegt sūtījuma faktisko vērtību. Pārvadātājam ir jāpierāda sūtījuma, par kuru tiek izteikta pretenzija, vērtība.
  13. Sūtījums.lv uzņemas atbildību par pakas zaudējumiem vai bojājumiem saskaņā ar LR Civillikumu un CMR konvenciju par summu līdz 8.33 SDR par kilogramu par bojātās vai nozaudētās preces bruto svaru. SDR ir IMF īpaša aizņēmumtiesību likme un summa līdz ar to ir atkarīga no publicētā maiņas kursa IMF mājas lapā. Sūtījums.lv preču pārvadāšanas atbildības apdrošināšanai (ja tā ir pieejama attiecīgajam pakalpojumam) ir jāsedz pakas bojājumi vai zaudējumi, ņemot vērā augstāk minētos ierobežojumus.
  14. Pakas zaudējuma vai bojājuma gadījumā Sūtījums.lv ir jākompensē zaudējumi vai bojājumi, ņemot vērā šo Noteikumu
  15. punktā minētos ierobežojumus un Partnera noteikto atlīdzības apmēru,kā arī ņemot vērā pakas vērtību. Citi zaudējumi netiek kompensēti.
  16. Sūtījums.lv neatbild par sūtījuma bojājumu vai zaudējumu, ja tas ir radies kāda no zemāk minēto risku gadījumā: iepakojuma trūkums; nepilnīgs vai bojāts iepakojums; sūtījumu iekraušanu vai izkraušanu ir veicis Nosūtītājs, Saņēmējs, vai persona, kura rīkojas Nosūtītāja vai Saņēmēja vārdā; marķējuma trūkums uz pakas un tā neatbilstība; konkrētas pakas dabiskās īpašības, kuru rezultātā tā var tikt bojāta, neizturot spiedienu, funkcionālo traucējumu, korozijas, iekšējās sabojāšanās, izkalšanas, noplūdes vai dabīgā zuduma dēļ.
  17. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Sūtījums.lv un Klientu, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā 30(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 16. Sūtījumu nodošana pārvadāšanai
  1. Sūtītājs nodod Pārvadātājam pasūtījumu pasūtījumā norādītajā adresē un laikā , uz kura ir jābūt norādītiem Sūtītāja un Saņēmēja rekvizītiem.
  2. Pārvadātāja kurjers pats iekrauj sūtījumus, kuru kopējais svars nepārsniedz 30(trīsdesmit) kg.
  3. Klientam ir jānodrošina, lai Sūtītājs iekrautu sūtījumus, kuru viena Iepakojuma svars pārsniedz 30(trīsdesmit) kg , ja nepieciešams izmantojot to iekraušanai iekraušanas tehniku.
  4. Pieņemot sūtījumus, Pārvadātājs izraksta sūtījuma nodošanas dokumentu vai, ja norādīts pie pasūtījuma pieteikšanas, Klients to izdrukā, pēc pasūtījuma izpildes pirms Pārvadātāja ierašanās.
  5. Klients atbild par visiem Sūtījums.lv ciestajiem izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies Sūtītāja vainas dēļ, neprecīzi sniegtu datu vai instrukciju dēļ.
  6. Ja priekšmets, kas paredzēts pārvadāšanai, ir viendabīgs, nesmērējošs, neizjaucams un to nav iespējams iepakot, bet tas daļēji atbilst sūtījuma pārvadāšanas noteikumiem, īpašos gadījumos Pārvadātājs var tādu sūtījumu pieņemt, bet pavadzīmē tiek veikta atzīme „nedroša iepakojuma” pazīme un par priekšmeta sabojāšanu transportēšanas laikā Sūtījums.lv un Pārvadātājs neatbild.
  7. Pārvadātājam, pieņemot Sūtījumu, ir tiesības pārbaudīt sūtījuma ārējo stāvokli un pieprasīt ierakstīt Pavadzīmē piezīmes par kravas marķējumu un numerāciju, kravas vai Iepakojuma ārējo stāvokli, citiem nozīmīgiem faktiem. Ja Nosūtītājs nepiekrīt Pārvadātāja piezīmēm un atsakās zem tām parakstīties, Pārvadātājam ir tiesības atteikties pieņemt Sūtījumu.
  8. Piezīmēs var ierakstīt visu papildus informāciju par sūtījumu, tā bojājumiem, brāķi un visu citu informāciju, kuru Pārvadātājam vajadzētu zināt, lai droši transportētu sūtījumu.
  9. Saskaņā ar vienu pavadzīmi var pārvadāt ne vairāk kā vienu Sūtījumu.
  10. Pārvadātājs atstāj sev tiesības nepieņemt neiepakotus, slikti iepakotus, nemarķētus vai nepienācīgi marķētus sūtījumus. Kurjeram ir tiesības negaidīt, ja, viņam ierodoties, sūtījums nav sagatavots nosūtīšanai.
  11. Sūtījums.lv un Pārvadātājs nevar iebilst pret to, ka kompetentas valsts institūcijas atvērtu un pārbaudītu jebkuru iepakojumu. Par tādām pārbaudēm Pārvadātāja pārstāvjiem nekavējoties ir jāinformē Klients.
  12. Klients (tāpat arī Sūtītājs, nododot sūtījumu) piekrīt, ka kompetentām valsts pārvaldes institūcijām ir tiesības netraucēti pārbaudīt sūtījuma iepakojumus.

 17. Sūtījumu nodošana saņēmējam
  1. Atvedot sūtījumu mērķa punktā, Pārvadātājam tas ir jānodod pavadzīmē norādītajam Saņēmējam.
  2. Sūtījumus piegādā uz Saņēmēja adresi.
  3. Klients atbild par to, lai Saņēmējs sūtījumu pieņemtu šajos Noteikumos noteiktā kārtībā un termiņos.
  4. Ja sūtījuma masa nepārsniedz 30(trīsdesmit) kg, sūtījums no transporta līdzekļa ir jāizkrauj Pārvadātājam (par „izkraušanu” tiek uzskatīta sūtījuma izkraušana no transporta līdzekļa).
  5. Izkraušanas darbiem tiek paredzētais laiks līdz 10 min. Par katrām papildus 10 min Klientam var tikt sastādīts papildus rēķins saskaņā ar izvēlētā Pārvadātāja izcenojumiem.
  6. Ja sūtījuma masa pārsniedz 30(trīsdesmit) kg vai izkraušanas darbiem ir nepieciešama papildus tehnika, Klients atbild par to, lai sūtījumu no transporta līdzekļa izkrautu Saņēmējs.
  7. Ja Pārvadātājam ir iespējams, sūtījumu, kura masa pārsniedz 30(trīsdesmit) kg, izkraut no transporta līdzekļa un/vai nogādāt Saņēmēja norādītā noliktavas telpā, tad Pārvadātājs par šo pakalpojumu aprēķina papildus izkraušanas darbu maksu, par kuru tiek iesniegts atsevišķs rēķins.
  8. Pieņemot sūtījumu, Saņēmējam kopā ar Pārvadātāja pārstāvi jāpārbauda sūtījuma (iepakojumu) stāvoklis.
  9. Kad Saņēmējs parakstās pavadzīmē, pasūtījums tiek uzskatīts par nodotu. Klients un Saņēmējs atzīst, ka, ievērojot pastāvošo praksi, sūtījuma pārvadāšanas laikā var būt uzrakstītas vairākas pavadzīmes (sūtījuma piegādes manifesti). Kad Saņēmējs parakstās uz jebkuras no pavadzīmēm, pēc kuras datiem iespējams identificēt sūtījumu, sūtījums uzskatāms par nodotu, kaut arī citas pavadzīmes par to pašu sūtījumu Saņēmējs nebūtu parakstījis.
  10. Pamanot sūtījuma vai viena no iepakojumiem bojājumu, Saņēmējam ir tas jāatzīmē pavadzīmē un jāuzraksta brīvā formā sūtījuma Iepakojuma bojājuma akts, ja ir iespēja - jānofotografē bojātais Iepakojums. Ja Saņēmējs paraksta pavadzīmi bez piezīmēm un iebildumiem uzskatāms, ka sūtījums piegādāts kvalitatīvs vai nebojāts un Sūtījums.lv un Pārvadātājs neuzņemas nekādas saistības par sūtījuma vai tā daļas sabojāšanu vai nozaudēšanu, kuru Saņēmējs pamanīja vēlāk.
  11. Rodoties apstākļiem, kas apgrūtina sūtījuma nodošanu, nav tehnisku iespēju izkraut sūtījumu, ja Saņēmējs nav atrasts vai atsakās pieņemt sūtījumu (par atteikšanos uzskatāma arī nepiekrišana apmaksāt pavadzīmē norādītās vai cita pamatojuma dēļ Pārvadātājam vai Klientam pienākošās summas), Pārvadātājam ir jāprasa tālāki Klienta rakstiski norādījumi.
  12. Klients norādījumus sniedz rakstiski vai tos nosūtūtot uz e-pastu info@sutijums.lv.
  13. Nesaņemot norādījumus 12 (divpadsmit) stundu laikā, Pārvadātājam ir tiesības uz Klienta rēķina atdot atpakaļ sūtījumu nosūtītājam, ja sūtītājs atsakās pieņemt atpakaļ atvesto Sūtījumu, Pārvadātājs atstāj sev tiesības izkraut sūtījumu un nodot glabāšanā Pārvadātāja terminālā līdz tālākiem Klienta rakstiskiem norādījumiem, bet pārvadāšana uzskatāma par pabeigtu un pakalpojums izpildīts.
  14. Klients apņemas apmaksāt Pārvadātājam ar šo Noteikumu 11.13.punktā minēto pakalpojumu izpildi saistītos izdevumus, maksu par sūtījuma pārvadāšanu, sūtījuma atpakaļ atvešanas izdevumus un noliktavas pakalpojuma apmaksu, saskaņā ar izvēlētā Pārvadātāja izcenojumiem.

 18. Aizliegtie/Neatļautie sūtījumi
  1. Neiepakoti, slikti iepakoti un nestandarta sūtījumi, ja par tiem iepriekš nav panākta vienošanās ar Sūtījums.lv pārstāvjiem.
  2. Pārvadātšanai aizliegtie priekšmeti:
   • īpaši augstas vērtības priekšmeti (juvelierizstrādājumi, mākslas darbi, antikvāri priekšmeti, dārgmetāli, dārgakmeņi, skaidra nauda (izņemot skaidras naudas savākšanas operācijas - C.O.D. - operācijas), loterijas biļetes, čeki, vērtspapīri, akcijas, vekseļi , kā arī citi dokumenti un priekšmeti, kurus kaitējuma gadījumā nav iespējams atjaunot, rekonstruēt un (vai) nomainīt pret līdzvērtīgiem;
   • ieroči, munīcija, sprāgstvielas, narkotikas, cigarettes, alkohols un vielas vai produkti, kuri savu ķīmisko vai fizisko īpašību dēļ var radīt draudus cilvēka veselībai, drošībai, videi vai īpašumam;
   • dzīvi dzīvnieki un augi, cilvēka mirstīgās atliekas vai ķermeņa daļas, ātri bojājošies pārtikas produkti un nepārtikas produkti un priekšmeti, kuru pārvadāšanai nepieciešama speciāla iekārta, drošības pasākumi, atļaujas vai speciālas temperatūras, gaisa mitrums vai citi īpaši nosacījumi.
   • Citi priekšmeti, kuru pārvadāšana, importēšana vai eksportēšana ir aizliegta citās valstīs, kuros pārvadāšana tiek veikta likumos noteiktā kārtībā. Vai priekšmeti, kuru pārvadāšanai Sūtījums.lv un tās Partneriem vajadzētu saņemt speciālu transportēšanas, importa vai eksporta licenci vai atļauju.
  3. Sūtījums.lv neatbild par Šo Noteikumu 12.2. punktā minēto Klientu sūtījumiem.
  4. Pasūtot transportēšanai nepieņemamo priekšmetu pārvadāšanu, nododot vai jebkādā veidā radot iespēju to nodošanai pārvadāšanai, Klients uzņemas pilnīgu atbildību par visām tādas rīcības sekām un apņemas segt Sūtījums.lv šī iemesla dēļ radušos tiešos zaudējumus, ja tādi rodas un ir pamatoti ar dokumentiem, kam ir juridisks spēks.
  5. Saskaņā ar kravas nosūtīšanas mērķi un dažādām kontroles formalitātēm atsevišķām precēm var piemērot papildus ierobežojumus un pagarināt pārvadāšanas laiku. Sūtījums.lv un tās Partneriem ir tiesības nepieņemt sūtījumus, kuriem tiek piemēroti tādi ierobežojumi drošības vai apsardzes apsvērumu dēļ.

 19. Norēķinu kārtība
  1. Spēkā esošais pārvadātāja pakalpojumu cenrādis ir publicēts tīmekļa vietnē www.sutijums.lv
  2. Klients var veikt apmaksu par pakalpojumiem ar kredītkarti vai no PAYPAL konta, pēc pasūtījuma datu apstiprināšanas. Pasūtījums uzskatāms par pieņemtu, kad notikusi naudas transakcija.
  3. Klients var veikt apmaksu par pasūtījumiem apmaksājot saņemto rēķinu. Rēķinu jāapmaksā bez jebkādiem atskaitījumiem, ne vēlāk kā līdz kravas nodošanai pārvadāšanai. Ja apmaksa netiek saņemta līdz noteiktajam termiņam, pasūtījums tiek anulēts.
  4. Sūtījums.lv norādītie pakalpojumu tarifi un izcenojums pamatojas uz Klientam sniegto informāciju Portālā, taču galīgie pakalpojumu tarifi un izcenojumi var atšķirties, jo tie tiek aprēķināti pēc faktiski iesniegtā sūtījuma izmēriem un svara. Faktiskais sūtījuma svars un izmēri tiek noteikti ievadot datus Portālā un pēc sūtījuma paņemsanas Pārvadātāja sūtījumu pārkraušanas - šķirošanas terminālos. Atšķirīgu svaru un izmēru gadījuma Sūtījums.lv izstāda papildus rēķinu Klientam.
  5. Pārvadātājs pārbauda katru pavadzīmi no izvēlētā pakalpojuma un Iepakojuma/ sūtījuma masas viedokļa. Ja nepareizi izvēlēts pakalpojums vai norādīta masa, Pārvadātājs labo pavadzīmi. Klients ir atbildīgs par visām izmaksām, kuras rodas nepareizi norādītu datu dēļ.
  6. Klientam uzņemas atbildību par visu ar sūtījumu saistīto izdevumu un nodokļu samaksai.
  7. Ja noteikti izdevumi un citas summas ir jāapmaksā Saņēmējam, tad Sūtītāja pienākums ir to norādīt atbilstošajā pavadzīmes nodaļā.
  8. Ja klients neievēro noteiktos rēķina apmaksas termiņus Sūtījums.lv piemēro soda naudu 0,5% apmērā par katru nokavēto dienu.
  9. Ja Klients savlaicīgi neveic rēķina apmaksu Sūtījums.lv ir tiesības nodot infromāciju par Klienta parādiem pārādu piedziņas kompānijai, kura uzsāk parāda piedziņas procesu.

 20. Privātuma politika
  1. Klients pilnībā piekrīt, ka neizmantos vārdu “Sūtījums.lv” vai “www.sutijums.lv”, bez Sūtījums.lv rakstiskas piekrišanas.
  2. Šī līguma darbības laikā Klientam ir aizliegts izteikt darba piedāvājumus vai iegūt konfidenciālu informāciju par uzņēmumu no Sūtījums.lv darbiniekiem.

 21. Noteikumu spēkā esamība
  1. Ja kāds no šajos Noteikumos esošajiem noteikumiem ir pretrunā kādam no spēkā esošajiem starptautiskajiem līgumiem, Latvijas Republikas likumam, valdības lēmumam vai rīkojumam, ministriju pavēlēm vai citu piemērojamo likumdošanas aktu prasībām - tāds noteikums paliek spēkā kā Sūtījums.lv un Klienta līguma daļa tik, cik tas nav pretrunā ar minētajiem likumdošanas aktiem. Jebkurš spēkā neesošs noteikums neietekmē citu šo Noteikumu daļu spēkā esamību.

 22. Atteikuma tiesības attiecībā uz distances līgumu un līgumu, kas noslēgts ārpus saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas
  1. Patērētājs var noteiktā termiņā izmantot atteikuma tiesības un, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma un līguma, kas noslēgts ārpus pastāvīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas.
  2. Patērētājs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no līguma informē pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, iesniedzot tam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja patērētājs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Patērētāja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.
  3. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs nodrošināt patērētājam iespēju pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja mājaslapā internetā elektroniskā veidā aizpildīt un iesniegt atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Šādā gadījumā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju (tai skaitā elektronisko pastu), nekavējoties paziņo patērētājam par atteikuma saņemšanu.
  4. Atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no distances līguma vai līguma, kas noslēgts ārpus saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas, vai no saistībām noslēgt šādus līgumus, ja piedāvājumu izteicis patērētājs.
  5. Patērētājs nosūta preci atpakaļ pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vai nodod to pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.
  6. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar šā panta otro daļu saņēmis informāciju par patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā patērētājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā patērētāja samaksātos piegādes izdevumus. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja patērētājs, izņemot gadījumus, kad patērētājs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un patērētājam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.
  7. Ja patērētājs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam nav pienākuma atmaksāt patērētājam piegādes papildu izdevumus.
  8. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar pirkuma līgumu patērētāja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs saņēmis preci vai patērētājs iesniedzis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk. Šīs tiesības neattiecas uz gadījumiem, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.
  9. Patērētājs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis patērētāju, ka izmaksas jāsedz patērētājam.
  10. Ja saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ārpus saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas, prece līguma noslēgšanas brīdī ir piegādāta patērētāja dzīvesvietā, patērētāja atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs bez maksas paņem preci atpakaļ, ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu.
  11. Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Patērētājs nav atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav viņu informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  12. Ja patērētājs atteikuma tiesību izmantošanas laikā tās izmanto un saistībā ar distances līgumu vai līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas, ir noslēgts cits papildu līgums, šis papildu līgums nav spēkā un patērētājam nav pienākuma segt jebkādas citas izmaksas, izņemot šā panta sestajā, devītajā un vienpadsmitajā daļā minētās izmaksas.

 23. Pretenziju forma
 24. Pretenziju forma .docx formātā

 25. Kāda veida pakalpojumus piedāvā Sūtījums.lv?
 26. Mēs piedāvājam avio, sauszemes un jūras tranzīta pakalpojumus visā pasaulē.

 27. Sūtījumu iedalījumi
  1. Dokuments - Sūtījums ir papīra formātā un tā faktiskais vai apjomsvars nepārsniedz 2.5kg
  2. Sīkpakas – Sūtījuma faktiskais vai apjomsvars nepārsniedz 30kg
  3. Pakas/kravas - Sūtījuma faktiskais, vai apjomsvars ir no 31 līdz 70 kg
  4. Lielgabarīta sūtījumi – Sūtījuma faktiskais, vai apjomsvars ir lielāks par 71kg
  5. Nestandarta kravas – Krava, kuras transportēšanai un/vai apstrādei nepieciešama speciāli tam paredzēta tehnika/iekārtas, neatkarīgi no kopējā faktiskā, vai apjomsvara lieluma.

 28. Kāpēc rēķinā norādītais svars ir lielāks nekā realitātē?
 29. Rēķinā tiek ņemts vērā gan faktiskais, gan apjomsvars – no kā izriet apmaksas summa par lielāko no tiem.

 30. Kā izrēķināt sūtījuma apjomsvaru?
 31. Avio tranzīta apjomsvara aprēķins:
  Garums (m) x Augstums (m) x Platums (m) x 250 (avio koeficients)
  Sauszemes tranzīta apjomsvara aprēķins:
  Garums (m) x Augstums (m) x Platums (m) x 200 (sauszemes koeficients)

 32. Vai iespējams pasūtīt sūtījumus no ārzemēm?
 33. Sūtījums.lv piedāvā gan eksporta, gan importa transporta pakalpojumus. Lai uzzinātu importa pakalpojumu izmaksas, sazinieties ar Mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem Jums ērtā saziņas veidā.

 34. Kāpēc Mans sūtījums nav piegādāts plānotajās brīvdienās?
 35. Sūtījums.lv pakalpojumu izpilde tiek veikta darba dienās - ja ieplānotā piegāde ir paredzēta brīvdienā, piegādi veic nākamajā darba dienā.

 36. Vai piedāvājat sūtījumu atbilstoši iepakot?
 37. Izvēloties prioritāro pakalpojumu, Mūsu speciālisti izvērtēs sūtījuma saturu un piemeklēs Jums atbilstošāko iepakojuma materiālu.

 38. Bīstamās kravas, pārvadājumu aizliegumi un ierobežojumi
 39. Preces, vielas vai priekšmeti, kuras ir aizliegts nosūtīt ar aviotransportu: sprāgstvielas;

  1. saspiestas gāzes (ugunsnedrošas un viegli uzliesmojošas), piemēram, uzpildītas šķiltavas;
  2. viegli uzliesmojošus šķidrumus, piemēram, tīrīšanas līdzekļus;
  3. ugunsdrošas cietas vielas, piemēram, sērkociņus;
  4. oksidējošas vielas, piemēram, matu krāsas;
  5. toksiskas (indīgas) vielas, piemēram, medikamentus, kas satur psihotropas vielas;
  6. infekciozas vielas;
  7. radioaktīvas vielas;
  8. korodējošās vielas, piemēram, termometrus un nagu lakas noņēmējus.

  Pasta likums paredz vairākus aizliegumus attiecībā uz pasta sūtījumu saturu. Pasta sūtījumos aizliegts pārsūtīt: narkotiskās vai psihotropās vielas;

  1. pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālus;
  2. priekšmetus vai vielas, kuru ievešana vai apgrozība saņemšanas valstīs ir aizliegta;
  3. priekšmetus vai vielas, kuru izvešana no Latvijas vai apgrozība Latvijā ir aizliegta;
  4. priekšmetus vai vielas, kas savas dabas vai iesaiņojuma dēļ var nosmērēt vai sabojāt citus pasta sūtījumus vai pasta iekārtas;
  5. pastkartes vai vēstules ar kārtējās un privātās sarakstes pazīmēm, kas liecina, ka ar šīm pastkartēm vai vēstulēm apmainās personas, kuras uz sūtījuma nav norādītas kā sūtītājs un adresāts;
  6. sprāgstošas, viegli uzliesmojošas, radioaktīvas, ātrbojīgas bioloģiskas vielas un infekciozas vielas;
  7. naudu, monētas, banknotes un jebkura veida vērtspapīrus (čekus);
  8. priekšmetus un vielas, kuru pārsūtīšanas (pārvadāšanas) aizliegums noteikts normatīvajos aktos medicīnas vai transporta (aviācijas) jomā;
  9. dzīvniekus

  Katra valsts var piemērot savus ierobežojumus un aizliegumus. Pasta sūtījumi, kurus atbilstoši Pasta likumam aizliegts pārsūtīt, konfiscējami un iznīcināmi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, par konfiskāciju paziņojot sūtītājam

 40. Vai nepieciešama reģistrācija, lai nosūtītu vienu sūtījumu?
 41. Ja vēlaties noformēt vienreizēju sūtījumu, Jums nav nepieciešama reģistrācija vai sadarbības līguma noformēšana.

 42. Vai sūtījumus piegādājat saņēmējam rokās?
 43. Sūtījums.lv piedāvātajos pakalpojumos, piegādes tiek veiktas līdz saņēmēja norādītajai adresei, ēkas pirmajam stāvam.

 44. Kāpēc nepieciešams norādīt sensitīvus personīgos datus?
 45. Mūsu klientu personīgie dati tiek norādīti pakalpojumu standarta pavadzīmēs, savukārt Sūtījums.lv datu bāzēs tiek uzglabāta arī IP adrese no kuras veikts sūtījums – šādu datu uzglabāšana nepieciešama lai Mēs varētu atvieglot Jūsu turpmāko sūtījumu pieteikšanu.